ALAMINA RZ F1 (73-672)

Beef size trung | thu rời

Mô tả

- Dạng lá mở, cây thoáng, cây phát triển mạnh và ổn định đến cuối vụ
- Trọng lượng quả 160-180gr
- Quả màu đỏ tươi, bóng, cuống xòe. Quả cứng do đó dễ vận chuyển và bảo quản được lâu.
- Dễ đậu quả, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng
- Kích thước ổn định từ đầu cho đến cuối vụ
- Đặc biệt giống chín và cho thu hoạch rất sớm
- Kháng bệnh đốm mắt cua rất tốt, kháng virus đốm héo chết cà chua tốt. Chống chịu tốt với bệnh chết xanh vi khuẩn.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj