SAKHIYA RZ F1 (74-334)

size trung | thu rời

Mô tả

- Quả to, đều cho đến cuối vụ
- Cây phát triển mạnh
- Trọng lượng quả trung bình: 230gr
- Kháng tuyến trùng, mốc xám, héo xanh do Verticillium, héo xanh do Fusarium, virus khảm thuốc lá, virus đốm lá gây chết, virus vàng lùn xoắn lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj