CHARLIE RZ F1 (69-101)

All types

Mô tả

- Cải cầu vòng màu đỏ
- Phù hợp để sản xuất baby leaf hoặc thu hoạch khi cây trưởng thành
- Kháng đốm vòng và thối rễ rất tốt
- Phát triển rất tốt cả trên đất và trên hệ thống thủy canh.