BEDROCK RZ F1 (52-04)

rootstock capsicum

Mô tả

- Gốc ghép ớt
- Kháng tuyến trùng và Phytophthora tốt.

Đặc tính kháng

PVY:0,1/Tm:0-3 TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj