ANCONI RZ (11-602)

Lá trơn

Mô tả

- Giống là lách Endive màu xanh đậm
- Phù hợp canh tác ngoài trời, chậm trổ ngồng
- Năng suất cao, kháng cháy viền lá tốt