CIGAL RZ (11-88)

Lá xoắn

Mô tả

- Xà lách Frise (xà lách gai) lớn
- Cây chậm trổ ngồng và kháng cháy viền lá tốt
- Có thể chịu được nhiệt độ cao.