Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Những điều khoản và điều kiện chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan

Qua việc sử dụng website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng tuyên bố là không cho rằng (công ty) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. và/hoặc một hay nhiều công ty con của nó (từ đây về sau được gọi chung là Rijk Zwaan) phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với thông tin, những khuyến nghị, và/hoặc lời khuyên chứa đựng trong website này. Bạn không được phép sử dụng website Rijk Zwaan của Rijk Zwaan khi không chấp nhận những điều khoản và điều kiện chung này.

 

  1. Website Rijk Zwaan này được biên soạn vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, Rijk Zwaan không đưa ra ra bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng thông tin − nhưng không chỉ là thông tin mà thôi − bao gồm những mô tả và tư vấn kỹ thuật về trồng trọt, được chứa đựng hoặc được đề cập đến trên website này là hoàn chỉnh, chính xác, và phù hợp đối với mục đích mà người sử dụng website này có thể gán cho nó. Vì thế, Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm những thiệt hại hoặc tổn thất sau đó về lợi nhuận, trừ khi có liên quan đến hành động sai trái cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng từ phía Rijk Zwaan. Hơn nữa, Rijk Zwaan sẽ không chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không có khả năng sử dụng website này.
  2. Rijk Zwaan có quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào đối với website này và nội dung của nó, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan. Rijk Zwaan sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy. Không ai khác ngoài Rijk Zwaan được phép thay đổi nội dung của website này.
  3. Website này có thể chứa đựng những liên kết  đến những website khác những thông tin tham khảo từ các website khác. Vì Rijk Zwaan không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên Rijk Zwaan sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.
  4. Website này có thể chứa đựng thông tin tham khảo về một số giống và những giống này sẽ không phù hợp cho mốt số quốc gia nhất định. Những thông tin tham khảo này, trong bất cứ tình huống nào và dưới bất cứ hình thức nào, không hàm ý rằng Rijk Zwaan sẽ bán, hoặc có ý định bán các hạt giống này tại các quốc gia được nêu.
  5. Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng và/hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này.
  6. Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của Rijk Zwaan. Không có phần nội dung nào của website này được phép sao chép lại và/hoặc xuất bản bằng cách in ấn, photocopy, bằng công nghệ kỹ thuật số hoặc bất cứ hình thức nào khác, nếu trước đó không nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Rijk Zwaan.
  7. Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan này được soạn phù hợp với pháp luật của Hà Lan. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa Án Hague (Hà Lan). Tuy nhiên, Rijk Zwaan có quyền yêu cầu triệu tập người sử dụng website Rijk Zwaan xuất hiện tại tòa án quốc gia, nơi mà Rijk Zwaan có văn phòng đã được đăng ký, hoặc là nơi mà người sử dụng website có trụ sở công nghiệp hoặc thương mại chính thức hoặc có hiệu lực.

Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là phiên bản hiện hành (www.rijkzwaan.com)